Elke deelnemer aan De Grote Verkeersleague aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

Artikel 1: principe

De Grote Verkeersleague 2019 is een sensibiliserende wedstrijd van de VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. De organisator heeft steeds het recht het wedstrijdreglement van De Grote Verkeersleague 2019 te wijzigen.

Artikel 2: wie kan deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in België. Iedere deelnemer mag slechts met 1 e-mailadres deelnemen aan de wedstrijd. Enkel meerderjarige deelnemers kunnen prijzen winnen. De deelnemer verleent de VSV het recht de juistheid van de door hem opgegeven identiteitsgegevens (naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, e-mailadres) te controleren in het belang van de wedstrijd en om fraude te voorkomen. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dit onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

De werknemers van de VSV en hun familieleden tot in de 2de graad komen niet in aanmerking voor prijzen. Hetzelfde geldt voor de medewerkers van de bedrijven en partnerorganisaties die betrokken zijn bij het inhoudelijke aspect van De Grote Verkeersleague.

Artikel 3: hoe deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis, en kan alleen online op www.degroteverkeersleague.be. De wedstrijd start op 1 oktober 2019 om 00.00 uur en wordt afgesloten op 31 oktober 2019, om 23.59 uur.

Artikel 4: wedstrijdverloop

Alvorens de wedstrijd te starten, moet de deelnemer zijn e-mailadres opgeven.

Vervolgens krijgt de deelnemer 15 meerkeuzevragen. Die vragen hebben betrekking op verkeers- en mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. Antwoorden kan door telkens 1 van de 3 antwoordmogelijkheden aan te klikken. Meteen na het beantwoorden van de vraag krijgt de deelnemer te zien of zijn antwoord juist of fout was, met de bijhorende feedback. Door te klikken op ‘volgende vraag’ gaat hij over naar de volgende vraag. De vragen worden willekeurig gekozen uit een ruime vragenpool. Elke deelnemer heeft dus een 'persoonlijke' wedstrijdquiz die kan verschillen van die van andere deelnemers. Elke vraag moet beantwoord worden binnen een tijdslimiet van 40 seconden. De tijd wordt aangegeven met een aflopende timer. Wordt de tijdslimiet overschreden, dan wordt de vraag als onbeantwoord (en dus fout) beschouwd.

Na het beantwoorden van alle wedstrijdvragen, krijgt de deelnemer zijn totaalscore te zien. Deelnemers die kans willen maken op een prijs:

  1. moeten minstens 11/15 halen;
  2. moeten hun registratie vervolledigen met de volgende gegevens: naam, voornaam, straat, huisnummer en gemeente. Het opgeven van valse, foutieve of onvolledige gegevens, zal de deelnemer elke kans op een prijs ontnemen;
  3. moeten de tweeledige schiftingsvraag volledig beantwoorden.

Elke deelnemer mag slechts met 1 e-mailadres, dat hem toebehoort, deelnemen aan de wedstrijd. Bij vermoeden van identiteitsvervalsing kan een quizzer uitgesloten worden van de wedstrijd en het recht op een prijs.

Iedere speler kan zo vaak deelnemen als hij wil en kan zo zijn score verbeteren. De beste score van al zijn spelkansen wordt definitief geregistreerd en telt mee in de eindranking. De deelnemer kan vrijblijvend zijn score delen via Facebook of Twitter.

Artikel 5: schiftingsvraag

De tweeledige schiftingsvraag voor de Grote Verkeersleague 2019 luidt als volgt: 

1) Hoeveel unieke deelnemers zullen op donderdag 31 oktober 2019 23.59 uur De Grote Verkeersleague volledig hebben uitgespeeld (in alle beschikbare talen)?

2) Hoeveel van hen behaalden 11/15 of meer?

Het antwoord op de 1ste schiftingsvraag bepaalt je plaats in de rangschikking van de winnaars. Bij ex aequo wordt gekeken naar het antwoord op de 2de schiftingsvraag.

Artikel 6: toekenning en verdeling van de prijzen

De VSV vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te geven, om deze praktische afhandeling mogelijk te maken. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van correcte identiteits- en adresgegevens. Na het afsluiten van de wedstrijd op 31 oktober 2019 zullen deze gegevens niet meer worden aangepast door de VSV. De hoofdprijs (gaminglaptop) en de 2de tot en met de 7de prijs (VR-bril, monitors en gamestoelen) dienen persoonlijk op de VSV afgehaald te worden, op vertoon van de identiteitskaart. De gegevens op de identiteitskaart moeten overeenstemmen met de gegevens op het ingevulde deelnameformulier. De winnaar laat de VSV ook toe om een foto te nemen en foto en naam te verspreiden via sociale media en een persbericht.

De overige prijzen worden éénmalig op naam verzonden naar het adres dat door de deelnemer is opgegeven. De VSV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van partners of bpost met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan of het niet afleveren van de prijzen. De VSV zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op dit vlak, een andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Het toekennen van de prijzen gebeurt door de VSV en ligt niet ter discussie.

Artikel 7: kennisgeving van de resultaten

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht door de VSV zo spoedig mogelijk na 1 november 2019. Een overzicht van de winnaars (voornaam, naam en woonplaats) wordt ook online gezet op de website www.degroteverkeersleague.be, na 1 november 2019 zodra de VSV beschikt over de winnaarslijst.

Artikel 8: algemene bepalingen

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk.

De VSV is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen tijdens deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door de VSV. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de VSV zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement De Grote Verkeersleague 2019, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep daartegen is niet mogelijk.

Een exemplaar van dit reglement De Grote Verkeersleague 2019 kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.degroteverkeersleague.be.

 

Lees onze privacy policy.

Partners UbisoftGame Mania
De Grote Verkeersquiz 2016

Uw browser is verouderd. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees hier meer over hoe uw browser te upgraden